Vrácení zboží

Od smlouvy uzavřené prostřednictvím našeho e-shopu můžete bez uvedení důvodu odstoupit do 30 dní po obdržení zboží. V takovém případě nám zboží vraťte níže popsaným způsobem. Právo na odstoupení od smlouvy se netýká potravin, audio a video nahrávek a počítačových programů, pokud byl porušen jejich originální obal, novin, periodik a časopisů a dalších produktů uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. Pokud si přejete, můžete zboží ve stejné lhůtě vyměnit. Po této lhůtě nadále můžete vrátit výrobky, které vykazují známky poškození z výroby nebo vady, na něž se vztahuje běžná spotřebitelská záruka. Výrobky můžete zaslat zpět jakoukoliv přepravní společností nebo poštou, nebo je zdarma vrátit v naší kamenné prodejně. Pokud budete zboží posílat, vyplňte prosím doklad o zpětné zásilce, který byl v původní objednávce, a vložte ho do balíku. Na balík nalepte nálepku s čárovým kódem a zpáteční adresou.
Pokud chcete výrobek vrátit, sjednejte si prosím termín vyzvednutí s naším distribučním partnerem DPD CZ s.r.o. na stránce www.dpd.cz/tchibo. Výjimkou jsou pro tento případ objemné výrobky prodejné jen v e-shopu (např. nábytek), které je třeba vrátit přes přepravní společnost Rhenus. Pro sjednání svozu kontaktujte prosím naši zákaznickou linku na čísle 800 900 826.

Mějte prosím na paměti, že při vyzvednutí vznikne poplatek, který závisí na hmotnosti balíku, a musí být uhrazen v hotovosti při vyzvednutí nebo započten proti Vašemu nároku na vrácení poštovného.

Pokud vracíte výrobky, které jste zakoupili online, kupní smlouva zaniká. Po zaslání zboží zpět bude částka připsána na Vámi zvolený účet. Vrácení peněz v takovém případě bude provedeno do 2 týdnů od chvíle, kdy vracené zboží obdržíme.

V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, sdělte nám číslo bankovního účtu a kód banky, abychom Vám mohli vrátit peníze převodem na bankovní účet. Částka Vám bude připsána do 2 týdnů od odeslání. Informace o číslu účtu nám sdělte na čísle zákaznické linky 800 900 826 ve dnech pondělí – pátek 8-20 hod, v sobotu 8-16 hod nebo zašlete e-mailem na adresu service@tchibo.cz. Neobdržíme-li informace o bankovním účtu nejpozději do jednoho týdne od odstoupení, přičteme na Váš zákaznický účet kredit ve výši vracené částky. Pro vyplacení kreditu na bankovní účet prosím kontaktuje zákaznickou linku.
Přejete-li si výrobek vrátit přes jiného přepravce, použijte prosím nálepku pro vrácení, která je součástí dodacího listu. Pokud ji již nemáte k dispozici, adresujte balíček na následující adresu:

DPD CZ s.r.o.

balíková hala Tchibo

AOS II, Modletice 130

CZ - 251 01 Říčany

Služba je v tomto případě zpoplatněna dle ceníku zvoleného přepravce.

Důležitá upozornění:
  • Je-li to možné, zašlete nám kompletní výrobek v originálním obalu.
  • Abychom mohli zlepšit naše služby, prosíme Vás, abyste na doklad o zpětné zásilce uvedli důvod vrácení a přiložili jej k balíčku.
Zboží je možno vrátit v kterémkoliv kamenném obchodě Tchibo na území České republiky, s výjimkou Tchibo Outlet a Pop-up stores. Objemné výrobky prodejné jen v e-shopu (např. nábytek, elektrospotřebiče) nelze vracet v kamenných obchodech Tchibo a pro jejich vrácení je nutné využít přepravní službu společnosti, která výrobek doručila (viz doklad o potvrzení převzetí zásilky). Při vrácení zboží bez udání důvodu musí zákazník předložit doklad o koupi (fakturu) nebo jinak prokázat zakoupení zboží u prodávajícího. V případě, že zákazník využil při nákupu svoji zákaznickou kartu TchiboCard, je podmínkou pro vrácení zboží v kamenném obchodě tuto kartu předložit. Věrnostní zrnka použitá pro zaplacení objednávky nebudou proplacena v hotovosti, ale připsána zpět na zákaznický účet.

Po dvou neúspěšných pokusech o doručení zásilky prostřednictvím kurýra bude zboží automaticky zasláno zpět. Pokud už byla objednávka zaplacená, peníze Vám vrátíme.
Pakliže prodávající nemůže splnit své povinnosti, které pro něj vyplývají z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl natolik závažné změny, že to znemožnilo splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od prodávajícího oprávněně požadovat, prodávající není s to dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito VOP, případně v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen neprodleně informovat o této skutečnosti kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost odstoupení kupujícího od kupní smlouvy (možnost stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě VOP, prodávající je povinen vrátit kupujícímu předem uhrazenou zálohu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dní od doručení oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

Podle zákonné úpravy má kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy tak, že prodávajícího nejdřív písemně nebo e-mailem informuje o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy formou jednoznačně formulovaného prohlášení a způsobem, který nevyvolává pochybnosti (např. e-mailem nebo dopisem zaslaným poštou), a to do 14 dní ode dne následujícího po dni, kdy zboží bylo doručeno. Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, avšak jeho použití není závazné. Pakliže kupující použije formulář pro odstoupení od smlouvy, prodávající je bezprostředně po přijetí odstoupení od smlouvy povinen poskytnout potvrzení o doručení na trvanlivém nosiči.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za dodrženou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Poté zboží ihned, v každém případě nejpozději do 14 dní ode dne, ve kterém kupující oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, zašle zpět na adresu našeho distribučního partnera DPD CZ s.r.o. (dříve Geis Parcel CZ s.r.o.), Balíková hala Tchibo, Modletice 130, PSČ 251 01, Říčany. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží bylo odevzdáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. Lhůta bude taktéž dodržena, pokud zboží v této lhůtě kupující vrátí v libovolné prodejně Tchibo (s výjimkou outletů a obchodů typu pop-up stores). Uvedené ustanovení neplatí, pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní, včetně úplné dokumentace, nepoškozené, podle možnosti v původním obalu (ten však není závazný).

Doporučuje se pojištění zboží. Prodávající nepřebírá zásilky na dobírku. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu a dodání, poštovného a jiných nákladů a poplatků. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu VOP před tím, než mu bude doručeno zboží nebo do doby, než kupující prokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, vyjma případů, kdy prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

Kupující má v rámci této lhůty právo rozbalit a vyzkoušet zboží po převzetí obdobným způsobem, jaký je obvyklý při nákupu v klasické kamenné prodejně, a to v rozsahu potřebném k zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku takového zacházení se zbožím, které překračuje rámec zacházení potřebného k zajištění vlastností a funkčnosti zboží. Prodávající je oprávněn jednostranně započíst pohledávku na náhradu vzniklé škody oproti pohledávce kupujícího ohledně vrácení peněžních prostředků, které prodávající přijal od kupujícího. Kupující neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil svoji informační povinnost a neinformoval kupujícího o právu odstoupit od smlouvy podle § 1820 odst. 1 písm. f) Občanského zákoníku.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná ubíhat ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se:

a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
b) dodává zboží sestávající z několika dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
c) na základě smlouvy zboží dodává opakovaně během vymezeného období, ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejíž předmětem je koupě zboží, i před tím, než začne běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Chcete-li výrobek vrátit, zašlete jej na adresu našeho distribučního partnera:

DPD CZ s.r.o. (dříve Geis Parcel CZ s.r.o.)
Balíková hala Tchibo AOS II
Modletice 130
251 01 Říčany

Kupující hradí náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží, a pakliže odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku rovněž náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Toto ustanovení neplatí, pokud prodávající souhlasil s tím, že uvedené náklady bude hradit sám nebo pokud nesplnil svoji povinnost vyplývající z § 1820 odst. 1 písm. g) občanského zákoníku při prodeji na dálku.

UPOZORNĚNÍ: Adresa sídla společnosti Tchibo Praha spol. s.r.o. (Želetavská 9, 140 00, Praha 4) neslouží k vrácení zboží.

Vyjma případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně dojednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv o:

a) prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
b) prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo se rychle kazí,
c) prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, jehož vrácení není vhodné z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodaní porušen,
d) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; toto ustanovení neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží jako náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
e) prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pakliže spotřebitel tento obal rozbalil,
f) prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodeje knih nedodávaných v ochranném obalu,
g) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením svého souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.