WHISTLEBLOWING

Vnitřní oznamovací systém společnosti Tchibo Praha, spol. s r.o.

V souladu s § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon o ochraně oznamovatelů“), společnost Tchibo Praha, spol. s r.o., se sídlem Želetavská 1449/9, Praha – Michle, PSČ 140 00, IČO: 161 90 793, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1477 (dále jen „Tchibo Praha“), uveřejňuje informace o oznamování protiprávního jednání prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Tchibo Praha.
Způsoby podání oznámení

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Tchibo Praha lze oznámení o protiprávním jednání ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů podat následujícími způsoby:

1. elektronicky prostřednictvím whistleblowing platformy, dostupné na adrese: www.bkms-system.com/tchibo-cz;

2. telefonicky, resp. prostřednictvím hlasové zprávy na tel. č. +420 224 001 222;

3. osobně na základě písemné či ústní žádosti oznamovatele na pracovišti příslušné osoby a v čase určeném příslušnou osobou, případně po dohodě s příslušnou osobou i na jiném místě či v jiném čase, a to nejdéle do 14 dnů ode dne doručení takové žádosti

Oznámení je možné rovněž podat prostřednictvím externího oznamovacího kanálu provozovaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Společnost Tchibo Praha nicméně vyzývá oznamovatele, aby veškerá protiprávní jednání ve smyslu Zákona o ochraně oznamovatelů ohlašovali prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Tchibo Praha.
Příslušná osoba

K přijímání a vyřizování oznámení společnost Tchibo Praha pověřila dle ust. § 9 odst. 1 Zákona o ochraně oznamovatelů následující příslušnou osobu:

Jméno a příjmení: Simona Hryzáková
Adresa: Želetavská 1449/9, Praha – Michle, PSČ 140 00
Vztah ke společnosti Tchibo: Zaměstnanec

Společnost Tchibo Praha určila zástupce příslušné osoby, který vykonává funkci příslušné osoby pouze v době její nepřítomnosti na pracovišti:

Jméno a příjmení: Adéla Pokorová
Adresa: Želetavská 1449/9, Praha – Michle, PSČ 140 00
Vztah ke společnosti Tchibo: Zaměstnanec
Okruh oznamovatelů a anonymní oznámení

Společnost Tchibo Praha přijímá oznámení od:

a) zaměstnanců společnosti Tchibo Praha (zaměstnanci se rozumí i osoby vykonávající pro společnost Tchibo práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr);
b) osob samostatně výdělečně činných spolupracujících se společností Tchibo Praha;
c) společníků společnosti Tchibo Praha;
d) členů orgánů společnosti Tchibo Praha;
e) dobrovolníků, praktikantů a stážistů vykonávajících praxi ve společnosti Tchibo Praha;
f) dodavatelů, odběratelů či jiných obchodních partnerů společnosti Tchibo Praha;
g) uchazečů o zaměstnání u společnosti Tchibo Praha;
h) jiných osob vykonávajících činnost pro společnost Tchibo Praha, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet.

Společnost Tchibo Praha tedy nevylučuje přijímání oznámení od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Společnost Tchibo Praha přijímá i anonymní oznámení.