CZ_contestrules_KW31_mood

Úplná pravidla soutěže o zájezd na


Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Soutěž o zájezd“.
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve
vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
Jejich znění bylo v souladu s právními předpisy oznámeno místně příslušnému finančímu
úřadu v požadované lhůtě.

1. Pořadatel a organizátor soutěže:

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Tchibo Praha, spol. s r.o., se
sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1449/9, PSČ 140 00, IČ: 161 90 793, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1744 (dále
jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 11. 6. 2014, 08:00 hodin do 18. 6. 2014, 23:59 hodin na
území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na
území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Osoby mladší
18 let se mohou účastnit soutěže pouze se souhlasem zákonného zástupce. Rozhodující
je datum narození ke dni účasti v soutěži.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké a
ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této soutěži včetně
jejich zaměstnanců a osob jim a jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se
výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a
takové osobě nebude předána. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v §
22 Občanského zákoníku.

4. Účast v soutěži:

Účast v soutěži je podmíněna přihlášením platné emailové adresy k odběru
Newsletteru Tchibo, která dosud Newsletter Tchibo neodebírá, jeho aktivací
v potvrzovacím emailu, a zodpovězením soutěžní otázky, která bude umístěna na
webu www.svet-tchibo.cz a na kterou bude soutěžící přesměrován z potvrzujícího
emailu.

Spotřebitel se do soutěže zapojí tak, že zadá svou emailovou adresu na stránce
www.svet-tchibo.cz/soutez , a zároveň vybere správnou odpověď na soutěžní otázku
z nabízených variant a odpověď odešle, a to v době konání soutěže. Svůj email dále
aktivuje v obdrženém potvrzujícím emailu. Soutěže se může každý účastník, který
dosud neodebírá Newsletter Tchibo, zúčastnit pouze jedenkrát. Do soutěže je zařazena
každá e-mailová adresa pouze jednou. Opakované zasílání odpovědí z různých emailových
adres může vést k vyřazení ze soutěže.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Výhra:
1 x poukaz na zájezd dle vlastního výběru z www.tchibo.cz/cestovani v max. hodnotě
20 000 Kč včetně DPH.
100 x poukaz na nákup spotřebního zboží na webu v hodnotě 300 Kč
100 x poukaz na slevu 25 % na nákup spotřebního zboží na webu
Poukaz na zájezd výherce může uplatnit zadáním slevového kódu při objednání
vybraného zájezdu/zájezdů cestovní kanceláře Eurotours GmbH – Rakousko nabízené
na www.tchibo.cz/cestovani .
Výherce musí zájezd objednat nejpozději do 31. 12. 2014, a to jednorázovým
uplatněním slevového kódu na www.tchibo.cz/cestovani , jinak slevový kód (výhra)
propadá.
Objednat lze pouze z aktuální nabídky zájezdů uvedené na www.tchibo.cz/cestovani.
Slevový kód je možné použít pouze jednorázově, přičemž lze jednorázově objednat i
více zájezdů najednou. Pokud si výherce jednorázově objedná zájezd/y v celkové
hodnotě nižší než 20 000 Kč, nemá výherce nárok na dorovnání rozdílu v žádné formě,
tento nevyčerpaný rozdíl propadá. Pokud si výherce objedná zájezd/zájezdy
převyšující částku 20 000 Kč, je povinen rozdíl převyšující 20 000 Kč uhradit na
vlastní náklady.

Zájezdy Vám přináší cestovní kancelář Eurotours GmbH, největší rakouská cestovní
kancelář a dlouholetý partner Tchibo v oblasti cestování, poskytující pečlivý výběr
destinací a vysoký standard kvality. Cestovní kancelář Eurotours GmbH je plně
zodpovědná za veškeré služby poskytnuté na základě příslušné uzavřené cestovní
smlouvy.

Poukaz na slevu 300 Kč, resp. 25 % na nákup spotřebního zboží na webu
www.tchibo.cz může výherce uplatnit zadáním slevového kódu v nákupním košíku
v sekci „Uplatnit slevový poukaz“.

U výherců mladších 18 let mohou poukaz uplatnit pouze jejich zákonní zástupci.

Pořadatel soutěže stanoví, že 500. správná odpověď vyhrává poukaz na zájezd.

Pořadatel soutěže stanoví, že každá 20., 40., 60., 80., 120., 140., 160., 180., 220., 240.,
260., 280., 320., 340., 360., 380., 420., 440., 460., 480., atd. stejným principem, až
2480. správná odpověď vyhrává poukaz na slevu 25 % na nákup spotřebního zboží na
webu .

Pořadatel soutěže stanoví, že každá 50., 100., 150., 200., 250., 300., 350., 400., 450.,
550., 600., 650., 700., atd. stejným principem, až 5050. správná odpověď vyhrává
poukaz na 300 Kč na nákup spotřebního zboží na webu .

Hlavní výhru, poukaz na zájezd, vyhrává ten soutěžící, který řádně splní všechny
podmínky této soutěže a jehož správná odpověď bude doručena jako 500. správná
v pořadí.
Pokud v době ukončení soutěže nedosáhne počet správných odpovědí 500, bude
vybrán ten soutěžící, jehož odpověď byla doručena jako poslední správná, splňující
veškeré podmínky.
Pokud v době ukončení soutěže nebudou rozděleny všechny výherní poukazy,
nevznikne žádnému dalšímu soutěžícímu nárok na jejich výhru. Zbylé výherní
poukazy propadají ve prospěch pořadatele. Výhra není na pořadateli právně
vymahatelná ani ji není možné směnit za hotovost.

Výherce bude informován o výhře prostřednictvím emailu (dále jen „výherní email“),
nejpozději do 2 dnů po skončení doby konání soutěže, za účelem stanovení bližších
podmínek předání výhry.
Výherce musí odpovědět na výherní email nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byla
doručena informace o výhře v soutěži. Ve své odpovědi musí výherce uvést (zaslat)
své jméno, příjmení, datum narození, celou adresu a telefonní číslo a v případě, že je
výherce mladší 18 let také souhlas zákonného zástupce s převzetím výhry. Všechny
tyto údaje jsou nutné pro správné zaslání výhry.
Výhra bude následně výherci zaslána prostřednictvím emailu, a to nejpozději do 14
dnů od doručení odpovědi výherce na výherní email.

Údaje v rozsahu jméno a příjmení výherce a název obce současného/trvalého bydliště
výherce poskytnuté výhercem budou využity za účelem jejich uveřejnění, zejm. na
webových stránkách a na Facebooku Tchibo Česká republika.

Pokud soutěžící, který vyhrál, neodpoví na výherní email do 14 dnů, vyhrává
následující soutěžící, který správně odpověděl na soutěžní otázku a přihlásil se
k odběru Tchibo Newsletteru, tzn. 501. správná odpověď. Pokud ani ten od odeslání
výherního emailu do 14 dnů neodpoví, nárok na výhru nevznikne žádnému
soutěžícímu.

Výherci poukazů na slevu 300 Kč, resp. slevy 25 % na nákup na
mohou uplatnit svou výhru do 31. 7. 2014.

5. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních
údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo (dále jen „Údaje“) do
databáze společnosti Tchibo Praha, spol. s r.o., IČ: 161 90 793 (dále jen „Správce“), a
s jejich zpřístupněním příjemci Tchibo Direct GmbH, Überseering 18, Hamburg (dále
jen „Příjemce“). Dále svojí účastí v soutěži účastník souhlasí s následným
zpracováním Údajů prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Správce a
Příjemce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných
akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení
prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do
odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.
Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména
že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese
Správce či na adrese service@tchibo.cz nebo Tchibo Praha, spol. s r.o., se sídlem
Praha, Michle, Želetavská 1449/9 odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a
právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich
likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv Správcem se účastník soutěže
na něj může obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro
ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

6. Závěrečná ustanovení


Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související
s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání
výhry výherci.

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly
nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala
výhercem, např. v důsledku duplicity účasti, nemá nárok na výhru.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož
chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit
či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry,
které jsou odpovídající náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno
písemně ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.svet-tchibo.cz/soutez/pravidla .
Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění
podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří
nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel
tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na
jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Vymáhání
výhry soudní cestou je vyloučeno.

Úplná pravidla jsou k dispozici na http://www.svet-tchibo.cz/soutez/pravidla ,
kontaktní e-mail: service@tchibo.cz. V průběhu konání soutěže je odkaz na úplná
pravidla umístěn také na www.tchibo.cz/soutez .

V Praze, dne 26.května 2014