CZ_contestrules_KW31_mood

Úplná pravidla soutěže “Za SMSku na dovolenou!“


Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Za SMSku na
dovolenou!“ (dále jen „soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje
pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.


1. Pořadatel a organizátor soutěže:

Pořadatelem soutěže je společnost Tchibo Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Michle,
Želetavská 1449/9, PSČ 140 00, IČ: 161 90 793, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 1744 (dále jen „ pořadatel “).

Organizátorem soutěže je společnost LOWE OPEN s.r.o., IČ: 270 65 464, se sídlem Praha 2,
Libušina 3, PSČ 128 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
C, vložka 93726 (dále jen „organizátor“ nebo také " provozovatel ").

2. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 22. 4. 2014, 00:01 hodin do 30. 4. 2014, 23:59 hodin na území České
republiky (dále jen „ doba konání soutěže “).

3. Soutěžící:

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České
republiky (dále jen „ soutěžící “ nebo „účastník soutěže“). Osoby mladší 18 let se mohou účastnit
soutěže pouze se souhlasem zákonného zástupce.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže a osoby jim
blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této soutěži včetně
jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane
osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude
předána. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 Občanského zákoníku.

4. Účast v soutěži:

Účast v soutěži je podmíněna jednorázovou koupí jakéhokoli spotřebního zboží Tchibo (včetně
kávovarů značky Cafissimo a Jura) nabízeného v rámci kamenných obchodů Tchibo na území
České republiky a e-shopu (dále jen „soutěžní výrobky“), a to v době konání
soutěže (dále jen „soutěžní nákup“).

Soutěž se nevztahuje na nákup spotřebního zboží v prodejních místech Tchibo v rámci obchodních
řetězců Albert, Globus, Interspar, Kaufland, Eso Lety a Terno.

Spotřebitel se zapojí do soutěže tak, že následně ve stejný den uskutečnění nákupu, nikoli zpětně,
v době konání soutěže zašle soutěžní SMS na číslo 900 06 03, a to:

• v případě nákupu e-shopu www.tchibo.cz ve tvaru:
Tchibo (mezera) objednací číslo (devítimístné)
Příklad: Tchibo 123456789

• v případě nákupu v kamenném obchodě Tchibo ve tvaru:
Tchibo (mezera) čtyřmístné číslo z účtenky vpravo dole
Příklad: Tchibo 1234

Cena jedné soutěžní SMS je 3 Kč včetně DPH, www.platmobilem.cz, SMS službu zabezpečuje
ERIKA a.s., www.erika-as.cz .

Za soutěžícího se považuje osoba, která odeslala soutěžní SMS a užívá a drží mobilní telefon se
SIM kartou s telefonním číslem, ze kterého byla odeslána soutěžní SMS. Z jednoho telefonního
čísla se může účastnit soutěže pouze jeden soutěžící.

SMS lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR. Do
soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, odeslané
jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (např. prostřednictvím
internetu), SMS zprávy odeslané mimo území ČR a SMS zprávy doručené pořadateli mimo dobu
trvání soutěže či SMS zprávy jinak nesplňující stanovené podmínky. Pořadatel soutěže si vyhrazuje
právo konečného posouzení zaslaných soutěžních SMS zpráv.

Do soutěže bude zařazena každý den pouze první SMS zaslaná z jednoho telefonního čísla. Do
soutěže bude současně zařazena SMS zaslaná vždy pouze ve stejný den nákupu v kamenném
obchodě nebo ve stejný den odeslání objednávky v e-shopu na .

Objednací číslo nebo číslo účtenky může soutěžící do soutěže zaslat platně pouze jednou, s jedním
uskutečněným soutěžním nákupem se tak lze soutěže zúčastnit pouze jednou.

Soutěžící je povinen uschovat originál účtenky - dokladu o zaplacení soutěžního nákupu za účelem
vydání výhry (dále jen „účtenka“). Pokud soutěžící nepředloží účtenku splňující podmínky těchto
pravidel, tj. se shodnými daty uvedenými v soutěžní SMS a shodným datem uskutečnění
soutěžního nákupu a doručení SMS, bude ze soutěže vyřazen. Při nákupu v e-shopu se soutěžící
prokáže vytištěným potvrzujícím e-mailem se shodným datem objednání a objednacím číslem a
fakturou, kterou prokáže zaplacení soutěžního nákupu. V opačném případě bude ze soutěže
vyřazen.

V případě, že jeden soutěžící se zúčastní soutěže vícekrát a neprokáže se následně odpovídajícím
počtem řádných účtenek či e-mailem s objednacím číslem a fakturou splňující podmínky těchto
pravidel, tj. se shodnými daty uvedenými v soutěžních SMS a datem uskutečnění soutěžního
nákupu shodným s datem doručení SMS, bude ze soutěže vyřazen.
Soutěžící se může účastnit vícekrát, vždy s dalším soutěžním nákupem a správně doručenou
soutěžní SMS v den uskutečnění soutěžního nákupu. Se stejnými údaji prokazujícími jeden
soutěžní nákup je možné se zúčastnit pouze jednou.

5. Výhra v soutěži, předání výhry:

Výhra:
9 x Poukaz na zájezd dle vlastního výběru z www.tchibo.cz/cestovani v max. hodnotě 15 000 Kč
včetně DPH.

Poukaz výherce může uplatnit zadáním slevového kódu při objednání vybraného zájezdu/zájezdů
cestovní kanceláře Eurotours Ges.m.b.H. – Rakousko nabízené na www.tchibo.cz/cestovani .
Výherce musí zájezd objednat nejpozději do 31. 12. 2014, a to jednorázovým uplatněním
slevového kódu na www.tchibo.cz/cestovani , jinak slevový kód propadá.
Objednat lze pouze z aktuální nabídky zájezdů uvedené na www.tchibo.cz/cestovani . Slevový kód
je možné použít pouze jednorázově, přičemž lze jednorázově objednat i více zájezdů najednou.
Pokud si výherce jednorázově objedná zájezd/y v celkové hodnotě nižší než 15 000 Kč, nemá
výherce nárok na dorovnání rozdílu v žádné formě, tento nevyčerpaný rozdíl propadá. Pokud si
výherce objedná zájezd/zájezdy převyšující částku 15 000 Kč, je povinen rozdíl převyšující 15 000
Kč uhradit na vlastní náklady.

U výherců mladších 18 let mohou poukaz uplatnit pouze jeho zákonní zástupci.

Pořadatel soutěže před termínem zahájení soutěže stanoví tzv. „výherní časy“, tj. hodinou,
minutou a vteřinou přesně určené časové okamžiky v průběhu doby konání soutěže ve formátu
DD.MM.RRRR HH:MM:SS. V celém průběhu doby konání soutěže bude stanoveno celkem 9
Výherních časů, a to vždy 1 Výherní čas pro každý soutěžní den. Výherní čas byl určen a schválen
Pořadatelem a Organizátorem před zahájením soutěže. Obálka s dokumentem obsahujícím
předem stanovené výherní časy je zapečetěna a uložena u pověřeného advokáta.
Jednu z výher vyhrává ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a jehož
okamžik doručení soutěžní SMS bude shodný s časovým okamžikem Výherního času. Nebude-li
žádný takový shodný časový okamžik, hlavní výhru vyhrává spotřebitel, jehož soutěžní SMS bude
doručena jako první po stanoveném Výherním čase.

Výherci budou informováni o výhře SMS bezprostředně po odeslání soutěžní SMS.
Výherci budou následně také kontaktování organizátorem na tel. čísle, ze kterého byla zaslána
výherní SMS, za účelem stanovení bližších podmínek předání výhry a sdělení údajů v rozsahu:
jméno, příjmení výherce a místo, kde byl soutěžní nákup uskutečněn (adresa kamenného
obchodu nebo informace, že jde o internetový nákup na tchibo.cz), za účelem jejich uveřejnění
zejm. na jednotlivých kamenných obchodech Tchibo, na Facebooku Tchibo Česká republika a na
webových stránkách .

Soutěžící musí prokázat nárok na vydání výhry zasláním soutěžní účtenky či v případě nákupu v
e-shop vytištěným potvrzujícím e-mailem s objednacím číslem a fakturou. Výherci musí zaslat
kopii stanovených dokladů doporučenou poštou na adresu: LOWE OPEN s.r.o., Libušina 3, 128
00 Praha 2, Czech Republic v obálce označené „Za SMSku na dovolenou!“ nebo zaslat scan či
fotografii stanovených dokladů e-mailem na info@tchibosoutez.cz a to nejpozději do 14 dnů
ode dne, kdy jim byla doručena informace o výhře v soutěži. Společně s požadovanými doklady
výherce musí uvést (zaslat) své jméno, příjmení, celou adresu a telefonní číslo a v případě, že je
výherce mladší 18 let také souhlas zákonného zástupce s převzetím výhry. Všechny tyto údaje
jsou nutné pro správné zaslání výhry. Organizátor si vyhrazuje právo požadovat v případě
jakýchkoliv pochybností k prokázání nároku na vydání výhry také doložení originálu dokladů.
Výhra bude následně výherci zaslána prostřednictvím České pošty na jemu uvedenou adresu, a
to nejpozději do 14 dnů od ověření požadovaných dokladů prokazujících výhru.
Pokud se soutěžící, který vyhrál, neprokáže platnou účtenkou/doklady do 14 dnů po vyzvání,
vyhrává následující soutěžící, který se přiblížil nejblíže stanovenému Výhernímu času. Pokud se
ani ten neprokáže platnou účtenkou/doklady, nárok na tuto výhru nevznikne.

6. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v
rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo (dále jen „Údaje“) do databáze
společnosti Tchibo Praha, spol. s r.o., IČ: 161 90 793 (dále jen „Správce“), a s jejich
zpřístupněním příjemci Tchibo Direct GmbH, Überseering 18, Hamburg (dále jen „Příjemce“).
Dále svojí účastí v soutěži účastník souhlasí s následným zpracováním Údajů prostřednictvím
zpracovatele pro marketingové účely Správce a Příjemce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně
zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních
sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do
odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Zpracovatelem
osobních údajů je společnosti LOWE OPEN s.r.o., IČ: 270 65 464 nebo jiný zpracovatel určený
správcem. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména
že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Správce
či na adrese service@tchibo.cz nebo Tchibo Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha, Michle,
Želetavská 1449/9 odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto
osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě
pochybností o dodržování práv Správcem se účastník soutěže na něj může obrátit a případně se
s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora
27, Praha 7.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel a organizátor soutěže je oprávněn užít
v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů bezplatně jejich jméno, příjmení a bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních
a reklamních materiálech pořadatele soutěže v souvislosti s touto soutěží a jimi poskytovanými
službami s tím, že mohou být bezplatně zachyceny a rozšiřovány výše uvedeným způsobem
i zvukové a obrazové (zvukově-obrazové) záznamy účastníků soutěže (zejména výherců), a to po
dobu pěti let od ukončení soutěže. Uvedené záznamy mohou být zachyceny zejména
v souvislosti s převzetím a užíváním hlavním výhry a bezplatně užity způsobem uvedeným
v tomto odstavci.

7. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do
soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např.
v důsledku duplicity účasti, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování
vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit
její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající
náhradou.

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně
ve formě dodatku a zveřejněno na http://www.tchibo.com/cz . Účinnost této změny nastává
okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek
stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově
či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům
soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než
uvedená v těchto pravidlech.

Úplná pravidla jsou k dispozici na http://www.tchibo.com/cz , e-mail: service@tchibo.cz .
V průběhu konání soutěže je odkaz na úplná pravidla umístěn také na
http://www.tchibo.cz/soutez a dotazy je možné zasílat na e-mail info@tchibosoutez.cz .