Schließen
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti
Tchibo Praha, spol. s r.o.
Želetavská 1449/9
140 00 Praha 4
IČO: 16190793
Web: www.tchibo.cz
e-mail: service@tchibo.cz
Zákaznická linka: 800 900 826 (po - pá 8:00 do 20:00; so 8:00 do 16:00)
zapsané v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, oddíl C, vložka 1744
(dále také jen „prodávající“)

I. Obecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.tchibo.cz 
(dále též jen „e-shop“), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

II. Kupní smlouva
Kupní smlouva, jejíž součástí jsou i tyto všeobecné obchodní podmínky, vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu 
řádně vyplněné, 
potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky 
na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce. 

III. Dodací podmínky
Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky. 
Zboží je dodáváno prostřednictvím distribuční společnosti GEIS Parcel CZ s.r.o. a Rhenus Home Delivery s. r. o. 
Cena za přepravní náklady objednaného zboží v e-shopu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží,
činí 59 Kč. Pro zákazníky s online účtem a s TchiboCard činí 39 Kč. Dobírka je zpoplatněna částkou 29 Kč. 
Skutečné náklady na dobírku a přepravní náklady jsou touto částkou pokryty pouze zčásti, zbytek přebírá Tchibo.

Ve výjimečných případech musíme za dodání zboží účtovat vyšší poplatek, s jehož výší je zákazník seznámen před odesláním 
objednávky. Poplatek je odpovídajícím způsobem vykázán. Pokud by z technických nebo logistických důvodů zaslání probíhalo 
v několika etapách, účtujeme podíl na nákladech na zaslání jen jednou. 

IV. Kupní cena a platební podmínky
Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků), 
ke kterým je připočtena již pouze cena za dodání zboží, pokud bude účtována dle předchozího článku.
Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou 
v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant: 
a)    dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zásilky,
       a to k rukám přepravce pověřeného dodáním zboží; úhrada kupní ceny je podmínkou předání zboží.
b)    bankovním převodem předem - při platbě bankovním převodem předem je zboží odesláno po připsání peněz na účet Tchibo. 
       Číslo účtu Tchibo sdělí prodávající kupujícímu e-mailem po odeslání objednávky kupujícím.
c)    kreditní kartou - při platbě kreditní kartou probíhá zúčtování (stržení příslušné částky z účtu zákazníka) po odeslání zboží. 
d)    v rámci Věrnostního programu pro zákazníky TchiboCard může zákazník zakoupit některé výrobky, které určí prodávající,
       za Věrnostní zrna.
e)    platba dárkovými kartami Tchibo.


V. Právo na odstoupení od smlouvy
Tchibo Vám nabízí možnost odstoupení od smlouvy do 30 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 30 dnů 
ode dne následujícího po dnu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte do fyzického držení poslední 
položku nebo část. Své rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím oznamte, a to prostřednictvím zákaznické linky 
na tel: 800 900 826, nebo na email: service@tchibo.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, 
postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.


Důsledky odstoupení od smlouvy

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám zašlete zboží zpět před uplynutím lhůty 30 dnů ode dne, kdy jste získali 
do fyzického držení poslední položku nebo část, a to na adresu:

Geis Parcel CZ s.r.o.
balíková hala Tchibo
AOS II, Modletice 128
CZ - 251 01 Říčany

Tato lhůta bude rovněž dodržena, pokud zboží vrátíte v kterémkoliv kamenném obchodě Tchibo na území České republiky 
(netýká se obchodu Tchibo ve Fashion Arena Outlet Center Praha-Štěrboholy). Při vrácení zboží bez udání důvodu musí zákazník 
předložit doklad o koupi – fakturu, nebo jinak prokázat zakoupení zboží u prodávajícího.
V případě, že zákazník využil při nákupu svoji zákaznickou kartu TchiboCard, je podmínkou pro vrácení zboží v kamenném 
obchodě tuto kartu předložit. Za zboží zakoupené za Věrností zrna nelze vracet peníze v hotovosti. Za vrácené zboží prodávající 
připíše Věrnostní zrna zpět na zákaznický účet kupujícího.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího 
(kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, 
který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy 
kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. 
Po zaslání zboží zpět bude částka připsána k dobru Vaší platební karty. 

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok 
na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, 
prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, 
že zboží prodávajícímu odeslal.

Právo na odstoupení od smlouvy se netýká kávových produktů, pokud byly rozbaleny, audio a video nahrávek 
a počítačových programů, pokud byl porušen jejich originální obal, novin, periodik a časopisů a dalších produktů, 
resp. smluv uvedených v § 1837zákona č. 89/2012 Sb. 

Objemné výrobky, prodejné pouze v e-shopu(např. nábytek, elektrospotřebiče), nelze vracet v kamenných obchodech Tchibo 
a pro jejich vrácení je nutné využít přepravní službu společnosti, která výrobek doručila (viz doklad o potvrzení převzetí zásilky). 
V případě osobního vrácení zboží lze takto učinit v jakémkoli obchodě Tchibo s výjimkou Tchibo OUTLET v Praze –Štěrboholích. 
V případě nejasností je možné kontaktovat zákaznickou linku na telefonním čísle 800 900 826.

Vrácení zboží prostřednictvím přepravní společnosti GEIS

Kupující vloží do zásilky vyplněný doklad o zpětné zásilce, který je součástí faktury za dodané zboží, a slouží jako formulář 
pro odstoupení od smlouvy. Kupující použije lepicí štítek pro zpětnou zásilku, který je součástí faktury. 
Pokud již kupující nemá nálepku k dispozici, zašle balíček na adresu:  

Geis Parcel CZ s.r.o.
balíková hala Tchibo
AOS II, Modletice 128
251 01 Říčany

V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na dopravu vraceného zboží zpět prodávajícímu.
Kupující si též může domluvit vyzvednutí a odvoz zásilky, a to u společnosti GEIS na e-mailové adrese tchibo@geisparcel.cz.
 
Další možností je osobní podání výrobku v depech společnosti GEIS. Seznam dep naleznete zde.

VI. Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy 
(zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 
Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady. 
Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí:

•    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce 
       popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
•    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
•    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno 
     podle smluveného vzorku nebo předlohy,
•    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
•    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze  
vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; 
není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit 
bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. 
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat 
pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti 
nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, 
že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, 
že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl 
nebo ji sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku 
(např. u prádla nebo obuvi) nemůže být reklamováno jako vada výrobku.

Právo na reklamaci lze uplatnit osobně v kterékoliv prodejně společnosti Tchibo v České republice 
(s výjimkou Tchibo OUTLET v Praze –Štěrboholích). Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, 
v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb.
 Objemné výrobky zakoupené na www.tchibo.cz (nábytek, domácí spotřebiče) je možné zaslat k reklamaci prostřednictvím 
přepravníspolečnosti GEIS nebo osobně dovést do depa společnosti GEIS. Seznam dep naleznete zde. 
Je-li v návodu k výrobku uveden jiný podnikatel, určený k opravě, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného 
k provedení záruční opravy. 

Výrobky technické povahy, na které se vztahuje záruční lhůta, může zákazník zaslat sám na opravu do servisního centra 
uvedeného v manuálu k výrobku. 
Informace, jak zaslat výrobek do servisního centra, poskytne prodávající na zákaznické lince 800 900 826.  Náklady vynaložené na doručení výrobku do servisního centra (poštovné), budou kupujícímu, v případě prokázání vady, vráceny na základě předložení dokladu o zaplacení. 

Pro detailní informace týkající se reklamačního procesu je možné kontaktovat zákaznickou linku na telefonním čísle 
800 900 826.

VII. Součinnost zákazníka
Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. 
Společnost Tchibo je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady 
obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví). Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost 
k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného 
způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.

VIII. Lhůta pro vyřízení reklamace
Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený zaměstnanec o reklamaci ihned, 
ve složitých případech do tří  pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, 
že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. 
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez  zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace 
zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta.  Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, 
jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodejce (nebo servis) vystavit kupujícímu potvrzení, kde uvede datum přijetí reklamace,
její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího. 

IX. Pozáruční opravy
Opravy, na které se již nevztahuje lhůta pro uplatnění práva z vad ani záruka, může zákazník nechat provést na vlastní náklady 
v servisním centru Tchibo. Informace o pozáruční opravě ke konkrétnímu výrobku poskytne prodávající na zákaznické lince 
800 900 826.

X. Ostatní ustanovení
V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, a Zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se 
zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. 
Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, 
případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. 
Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, 
vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

XI. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 7.1.2016.